Ogrodzenia przemysłowe – przepisy i bezpieczeństwo

Ogrodzenia zakładów przemysłowych pełnią bardzo ważne funkcje, począwszy od reprezentatywnych, poprzez kontrolę dostępu i wydzielenie terenu, a na ochronie mienia kończąc.  Rodzaj i usytuowanie ogrodzenia są regulowane przepisami prawa, które mają za zadanie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. W tym artykule pragnę udzielić Inwestorom odpowiedzi na pytania, z którymi spotykam się na co dzień w praktyce zawodowej.

 Czy przepisy regulują rodzaj ogrodzenia?

Nie funkcjonują uregulowania prawne, które narzucałyby lub uniemożliwiałyby dobór konkretnego rodzaju ogrodzenia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia [2] ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, a w szczególności nie wolno stosować na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, takich jak drut kolczasty, zasieki, tłuczone szkło itp. Przepis ten nie ma zastosowania do wewnętrznych ogrodzeń zakładów karnych i aresztów.

Czy na budowę ogrodzenia wymagane są specjalne pozwolenia?

W przypadku, gdy planowane ogrodzenie zostało ujęte w projekcie budowlanym, który został złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, to nie zachodzi potrzeba dodatkowego zgłaszania robót związanych z budową ogrodzenia.

Jeżeli ogrodzenie nie zostało uwzględnione w projekcie budowlanym lub jego budowa planowana jest przy budynku istniejącym, to cała sprawa nieco się komplikuje. Jedno jest pewne – budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę. Właściwemu organowi należy natomiast zgłosić budowę ogrodzenia, którego wysokość przekracza 2,20 m, niezależnie od jego umiejscowienia. Po zmianie Prawa budowlanego [1] Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r zgłoszeniu nie podlega budowa ogrodzenia od strony dróg publicznych, jak miało to miejsce przed zmianami.

W którym miejscu budować ogrodzenie?

Odpowiedź jest prosta – ogrodzenie należy budować w całości na swojej działce. Często zapomina się o tym, że ogrodzenie nie jest tylko linią. Cały system, składający się ze słupów, wypełnienia, akcesoriów montażowych czy podmurówek. posiada pewną grubość, która waha się od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Należy o tym pamiętać szczególnie projektując pola odkładcze przy magazynach, miejsca parkingowe, strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych na placach zabaw itp. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że „na papierze” wszystko się zgadzało, gdyż od urządzenia do granicy działki pozostawiono dokładnie wymaganą odległość, a samo ogrodzenie w projekcie miało pokrywać się z granicą działki…

Jest jedno odstępstwo od tej zasady. Można zawrzeć porozumienie z sąsiadem (najlepiej na piśmie), aby ogrodzenie zostało wzniesione dokładnie w granicy obu działek . Warto w takiej sytuacji ustalić kto i w jakim zakresie partycypuje w kosztach jego budowy.

Jakie wymagania stawia się odnośnie bram i furtek?

Rozporządzenie [2] nakłada zasadniczo tylko dwa warunki. Pierwszy mówi o tym, że brama wjazdowa powinna mieć szerokość w świetle wjazdu nie mniejszą niż 2,40 m, a szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,90 m. Należy pamiętać o tym, że szerokość światła furtki znajdującej się na drodze pożarowej regulowane są odrębnymi przepisami.

Drugi warunek zabrania otwierania bram i furtek na zewnątrz działki. Nie jest to równoznaczne z tym, że brama lub furtka nie może otwierać się w kierunku zewnętrznym, o ile ruch skrzydła odbywa się w całości na obszarze działki. Sytuację zilustrowano na Rysunku 1.

Rysunek 1. Rozwiązanie niepoprawne i poprawne bramy otwieranej w kierunku na zewnątrz posesji.

Jak zabezpieczyć bramy z napędem?

Bramy z automatycznym napędem wymagają urządzeń zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku napędów w bramach przemysłowych, które pracują najczęściej na napięciu 230V, a nawet zasilane są prądem trójfazowym. W instalacjach przemysłowych bramy możemy podzielić na takie, które uruchamiane są w obecności człowieka, oraz te, które uruchamiane są zdalnie z widokiem lub bez widoku na bramę.

Bramy będące pod stałym (!) nadzorem wymagają mniejszego stopnia zabezpieczenia. Najczęściej jednak występują bramy, które otwierane są zdalnie. Zapewnienie ciągłego nadzoru nad bramą będącą w ruchu jest trudne, szczególnie jeśli korzysta się z np. z trybu automatycznego zamykania. W tego rodzaju bramach w nawiązaniu do Normy [3] należy stosować zabezpieczenia, na które składa się co najmniej wyłącznik przeciążeniowy (wyłącza on zasilanie bramy przy nadmiernym oporze podczas ruchu skrzydła bramy) z urządzeniem wykrywającym obecność osoby lub przeszkody po jednej stronie bramy. Urządzeniem tym może być np. linia fotokomórek lub pętla indukcyjna.

Należy jednak pamiętać, że z uwagi na znaczną moc napędów do bram przemysłowych, często nie stosuje się w nich wyłączników przeciążeniowych. W takiej sytuacji alternatywnym minimalnym wymaganym zabezpieczeniem jest zastosowanie systemu, który w żadnych warunkach nie dopuszcza do kontaktu osoby z poruszającym się skrzydłem bramowym. Może to być zestaw aktywnych listew bezpieczeństwa wraz z barierami fotokomórek. Minimalne wymagane zabezpieczenia stosowane w bramach przemysłowych z napędem bez wyłącznika przeciążeniowego przedstawiono na Rysunku 2.

Rysunek 2. Minimalne wymagane zabezpieczenia w automatycznych bramach bez wyłącznika przeciążeniowego.

Dobór odpowiednich zabezpieczeń bram wyposażonych w napędy warto jest powierzyć firmie specjalizującej się w tematyce ogrodzeń przemysłowych. Osoby z doświadczeniem pomogą w doborze odpowiednich zabezpieczeń w konkretnych warunkach. Skutki wypadku przy ciężkich, ważących często ponad 2000 kg, bramach przemysłowych mogą być opłakane w skutkach. System zabezpieczenia tych bram nie jest najlepszym miejscem do szukania oszczędności na etapie projektowania lub budowy ogrodzenia.

Piśmiennictwo:

  1. U. 1994 Nr 89 poz 414 z późn. zm. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  2. U nr 75, poz. 690 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  3. PN-EN 13241-1. Bramy — Norma wyrobu — Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.

Artykuł pochodzi z czasopisma Nowoczesne Hale 4-5/15, ISSN 1899-8224.
www.nowoczesnehale.elamed.pl

Co sądzisz na ten temat? Dodaj komentarz
google facebook